Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen Dr. Schutz Nederland BV en de opdrachtgever.

1.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Dr. Schutz Nederland BV zijn aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen en offertes van Dr. Schutz Nederland BV zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2. Aanvaarding

2.1 De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door Dr. Schutz Nederland BV van een opdracht van de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van Dr. Schutz Nederland BV, als uit het feit dat Dr. Schutz Nederland BV uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 3. Prijs/Betaling

3.1 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een of meer van de prijsfactoren een verhoging ondergaan, is Dr. Schutz Nederland BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden. Dr. Schutz Nederland BV maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever de aangekondigde prijsverhoging heeft ontvangen.

3.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen netto of binnen 10 dagen met 2% betalingskorting na factuurdatum.

3.3 Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is Dr. Schutz Nederland BV gerechtigd om haar werkzaamheden en/of levering op te schorten.

3.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op Dr. Schutz Nederland BV in mindering te brengen op het door de opdrachtgever jegens Dr. Schutz Nederland BV verschuldigde.

3.5 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, in liquidatie geraakt of wordt ontbonden en, indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is en hij overlijdt.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering geschiedt franco aan een door de opdrachtgever aan te geven adres. Indien de levering zaken betreft met een waarde van minder dan €1.500,00 is Dr. Schutz Nederland BV gerechtigd vracht- en portokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2 De levertijd gaat in op het door Dr. Schutz Nederland BV op de orderbevestiging vermelde tijdstip.

4.3 De door Dr. Schutz Nederland BV opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door Dr. Schutz Nederland BV bestelde materialen. Indien buiten schuld van Dr. Schutz Nederland BV vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Dr. Schutz Nederland BV is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking.

4.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Dr. Schutz Nederland BV, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

4.5 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Dr. Schutz Nederland BV, is Dr. Schutz Nederland BV gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 Alleen extra onkosten in verband met de levering die Dr. Schutz Nederland BV op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever maakt, zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 5. Overmacht

5.1 Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Dr. Schutz Nederland BV onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Dr. Schutz Nederland BV of diens leveranciers.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1 Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke annulering of algehele annulering van een opdracht of order, door of op verzoek van de Opdrachtgever, kan alleen plaatsvinden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dr. Schutz Nederland BV en op voorwaarde dat de reeds door Dr. Schutz Nederland BV geproduceerde of reeds ingekochte producten geheel door de Opdrachtgever worden vergoed; in geval van wijziging en/of gedeeltelijke annulering op verzoek van de Opdrachtgever is Dr. Schutz Nederland BV gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen.

6.2 Retournering van producten door Opdrachtgever is niet toegestaan, tenzij Dr. Schutz Nederland BV hiervoor vooraf schriftelijk toestemming geeft.

6.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Dr. Schutz Nederland BV gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Dr. Schutz Nederland BV te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is Dr. Schutz Nederland BV gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.

6.4 In geval van opschorting of ontbinding conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Zekerheden/eigendomsvoorbehoud

7.1 Indien Dr. Schutz Nederland BV gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is Dr. Schutz Nederland BV vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Dr. Schutz Nederland BV op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.

7.2 De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door Dr. Schutz Nederland BV geleverde zaken. Dr. Schutz Nederland BV blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de opdrachtgever zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst niet heeft betaald. Zolang de opdrachtgever bedoelde vorderingen nog niet heeft voldaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd op de door Dr. Schutz Nederland BV geleverde zaken een pandrecht, al dan niet bezitloos, te vestigen. Indien de opdrachtgever genoemde verplichtingen niet nakomt, is Dr. Schutz Nederland BV gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Dr. Schutz Nederland BV is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover:
– de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Dr. Schutz Nederland BV en/of zijn leidinggevende ondergeschikten;
– het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van Dr. Schutz Nederland BV en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren.

Dr. Schutz Nederland BV zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald.

8.2 Niet voor vergoeding door Dr. Schutz Nederland BV komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.

Artikel 9. Garantie

9.1 Door Dr. Schutz Nederland BV afgegeven garanties met betrekking tot niet door Dr. Schutz Nederland BV geproduceerde zaken worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier van Dr. Schutz Nederland BV een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt.

Artikel 10. Reclames/klachten

10.1 Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval acht dagen wordt verstaan, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Dr. Schutz Nederland BV per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd.

10.2 Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Bevoegde rechten

12.1 Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, onder voorbehoud van het recht van Dr. Schutz Nederland BV om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

Dr. Schutz Nederland B.V.

Utrechtsestraatweg 198B
3911 TX  Rhenen

T. 0317 - 745 040
F. 0317 - 745 049
E. info@dr-schutz.nl

Bank ABN-AMRO: 60.35.43.030
Bank ING: 47.66.771

KvK 32106228
BTW nr.: NL814009657B01